PROJEKT UCHWAŁY

 

Projekt

UCHWAŁA  NR  ……../……/2016

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia  ………………………………2016 roku

 

 

w sprawie nadania nazwy ulica Majówkowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz.1890) i art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 774, poz.870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281)  Rada Miejska  w Koszalinie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ulicy będącej drogą wewnętrzną zlokalizowaną na terenie Osiedla Jamno – Łabusz,          w rejonie ulicy Północnej, której  położenie określa  załącznik graficzny do uchwały, nadaje się  nazwę  -  Majówkowa.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

         Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

     Krystyna Kościńska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

UCHWAŁA  NR  ……../……/2016

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia  ………………………………2016 roku

 

 

w sprawie nadania nazwy ulica Majówkowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz.1890) i art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 774, poz.870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281)  Rada Miejska  w Koszalinie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ulicy będącej drogą wewnętrzną zlokalizowaną na terenie Osiedla Jamno – Łabusz,          w rejonie ulicy Północnej, której  położenie określa  załącznik graficzny do uchwały, nadaje się  nazwę  -  Majówkowa.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

         Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

     Krystyna Kościńska