Strona główna

 

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Osiedla "Jamno-Łabusz

za 2014 rok

 

W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r. Rada Osiedla odbyła 16  posiedzeń(posiedzenia odbywały się w świetlicy przy ul. Koszalińskiej 68).

Ponadto Radni Osiedla pełnili dyżury w pierwsze poniedziałki miesiąca od godz. 18.00
do 19.00, podczas których mieszkańcy  osiedla mogli zgłaszać się przedstawiając swoje wnioski i skargi dotyczące ładu, porządku, bezpieczeństwa, inwestycji, jak również przedstawiać swoje problemy osobiste, oraz uzyskać porad mieszczących się w ramach  kompetencji Rady Osiedla.

 Na posiedzeniach Rady Osiedla zostało podjętych 14  uchwał – dokumentacja
do wglądu u sekretarza Zarządu Rady Osiedla jak również na stronie internetowej.

Z uwagi na problemy osobiste z funkcji radnej osiedla zrezygnowała Pani Wiesława Chojnacka.

Nowym radnym został Pan Jerzy Czapski.

I. Bieżąca działalność Rady Osiedla .

Na bieżącą działalność RO przeznaczono środki w wysokości 16.000,00 zł. oraz kwotę 16.000,00 zł. na utrzymanie świetlicy – siedziby Rady Osiedla, z której kwotę 14.000,00 zł.  przekazano do ZBM Koszalin z uwagi na to że od stycznia przestała obowiązywać umowa na podstawie , której R.O. dysponowała i wydatkowała środki na utrzymanie siedziby rady osiedla.

Działy:

Administracja publiczna :

Na zakup materiałów i wyposażenia :

Z zaplanowanej po przesunięciach  kwoty 4.698,00 zł. wydatkowano kwotę 4.697,74 zł. na zakup tuszu do drukarki, środków czystości, worków do śmieci, namiotu na organizowane przez R.O. imprezy (100 %).

Zatrudniono osobę na umowę zlecenie do sprzątania w siedzibie Rady Osiedla ponosząc wydatki na :

 składki na ubezpieczenia społeczne :

Z zaplanowanej kwoty 260,00 zł. wydatkowano kwotę 187,55 zł.  na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

wynagrodzenie :

Z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł. wydatkowano kwotę 1.091,00 zł.  na umowę zlecenie.

Na zakup usług :

Z zaplanowanej po przesunięciach kwoty 442,00 zł. wydatkowano kwotę 441,30 zł. na zakup usług obejmujących : usługę hostingową strony internetowej, przegląd konserwacyjny pieca gazowego (99,8 %).

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Na zakup materiałów i wyposażenia :

Z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł. wydatkowano kwotę 3.499,24 zł. na zakup : artykułów
i materiałów ( spożywczych, wieszaków, sprzętu nagłaśniającego ) niezbędnych do przygotowania imprez : Dzień Dziecka, Nocy Muzeów, Święta Niepodległości, Wieczoru Wigilijnego dla samotnych i starszych mieszkańców osiedla (100 %).

zakup usług pozostałych :

Z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. na zakup :

usługi na przeprowadzenie podczas Dożynek gier, zabaw i działań plastycznych oraz udostępnienie zjeżdżalni, zamku do zabawdla dzieci na łączną kwotę  2.500,00 zł. oraz usługi cateringowej na Wieczór Wigilijny dla samotnych i starszych mieszkańców osiedla
w wysokości 3.500,00 zł. (100 %).

Na zakup usług pozostałych :

 

Kultura fizyczna i sport :

Na zakup materiałów i wyposażenia :

Z zaplanowanej kwoty 1.600,00 zł. wydatkowano kwotę 1.596,95 zł. na zakup nagród, napojów, ciastek dla uczestników turniejów sportowych ( turniej tenisa stołowego i turniej piłki nożnej) ( 99,8 % ).

 

926 – kultura Fizyczna :

92601 – obiekty sportowe :

§ 6050 – wydatki inwestycyjne :

Z zaplanowanej kwoty ze środków inwestycyjnych na 2014 r. w wysokości 20.000,00 zł. wydatkowano kwotę 7.463,52 zł. na zakup przenośnego złącza elektrycznego
z zabezpieczeniami.

Z zaplanowanej łącznej kwoty 42.400,00 zł. wydatkowano 30.631,17 zł. co stanowi 99 %.

Wydatki inwestycyjne:

Z przyznanej dotacji celowej w wysokości  42.400,00 zł. wykorzystano 7.463,52 zł. na zakup przenośnego złącza elektrycznego z zabezpieczeniami. Dotacja została zgodnie z wnioskiem R.O. przeznaczona na zakup terenu pod plac zabaw w części Łabusz i z uwagi na zakup terenu przez U.M. z własnych środków  niewykorzystana część dotacji została przesunięta
na realizację zadań w 2015 r.

 

Po zakończeniu roku obrachunkowego Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności Zarządu za rok sprawozdawczy 2014, w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna uchwałą przyjęła sprawozdanie finansowe Zarządu Rady Osiedla i udzieliła Zarządowi absolutorium.

II.W roku 2014 Rada Osiedla zrealizowała następujące zadania :

 

1. Turniej tenisa stołowego :

Turniej zorganizowany w kwietniu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Noc muzeów :

Impreza w maju zorganizowana wspólnie z Jamieńskim Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym oraz ks. Proboszczem J. Krylikiem obejmująca porządkowanie terenu wokół kościoła, boiska szkolnego oraz cmentarza, uroczystości na starym cmentarzu oraz udostępnieniu zwiedzającym kościoła w Jamnie.

3. Dzień Dziecka :

W  czerwcu na terenie obiektu sportowego Orlik odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy byli :

·         Rada Osiedla Jamno – Łabusz,

·         Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne,

Festyn Rodzinny miał na celu zapewnienie dzieciom oraz rodzicom wielu ciekawych atrakcji oraz przyjemne spędzenie wolnego czasu. Dla dzieci i ich rodziców przygotowane zostały gry i zabawy oraz nagrody pocieszenia. Gry sportowe prowadzone były przez animatora sportu Pana Krzysztofa  Borzyszkowskiego. W turnieju piłki nożnej wzięło udział  sześć drużyn dla których wręczone zostały nagrody za udział w rozgrywkach. Ponadto dla dzieci przygotowany był zamek dmuchany oraz przygotowane zostały zajęcia plastyczne . Natomiast
w przygotowanym przez Pana Mirosława Surowego punkcie militarnym można było obejrzeć ubiory wojskowe. W trakcie imprezy przygotowany został dla wszystkich uczestników festynu grill.

4. Dożynki :

W sierpniu Rada Osiedla była wraz z Jamneńskim Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym, Radą Parafialną współorganizatorem Dożynek w Jamnie.

5. Dzień Niepodległości :

Na program złożyło się : przedstawienie artystyczne o charakterze patriotycznym
w wykonaniu  młodzieży z osiedla, pieśni patriotyczne wykonane przez zespół „Jantarowy Kwiat” z Jamna  oraz wiązanki utworów w wykonaniu Orkiestry Wojsk Przeciwlotniczych
z Koszalina. Po programie artystycznym przygotowany został poczęstunek. Wśród gości zaproszonych byli : Prezydent Miasta Koszalina  Pan Piotr Jedliński, zastępca prezydenta Miasta Koszalina  Pan Tomasz Sobieraj , oraz Ksiądz proboszcz Jarosław Krylik.

6. Nocne Granie :    

W listopadzie  Rada Osiedla była organizatorem  imprezy „Turniej piłki nożnej ” dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

7. Wieczór Wigilijny :

W grudniu Rada Osiedla była organizatorem wieczoru wigilijnego dla samotnych i starszych mieszkańców osiedla. W wigilii udział wzięli zaproszeni goście Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński, Z-ca Prezydenta Miasta Koszalina Pan Tomasz Sobieraj oraz ksiądz proboszcz Jarosław Krylik. Na program wieczoru wigilijnego złożyły się Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz kolędy w wykonaniu zespołu śpiewaczego Jantarowy Kwiat .

 

 

•         Z uwagi na remont świetlica funkcjonowała w ograniczonych terminach mimo
to odbywały się : schola prowadzona przez ks. Proboszcza J. Krylika,  próby Zespołu śpiewaczego Jantarowy Kwiat,  ponadto dzieci i młodzież korzystała ze stołów do tenisa stołowego, bilarda oraz piłkarzyków.

 

III. Niektóre ze zgłaszanych wniosków to :

 

 

Radni Osiedla Jamno –Łabusz są otwarci na wszelkie uwagi, inicjatywy oraz pomysły płynące ze strony mieszkańców.

 

 

 

 

Przewodniczący
 Rady Osiedla „Jamno-Łabusz”

Maciej Mielczarek