K O S Z A L I N
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU JAMNO-CENTRUM
W KOSZALINIE
UCHWAŁA NR.....................
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Z DNIA ........................
N I P 584-020-36-47 R E G O N 008049023
K R S 0000093085 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 84.000 zł
Tel/fax (58) 554-84-40 tel. (58) 520-92-22, 520-92-23
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. www.ppp.gda.pl
WRZESIEŃ 2017 r.
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 2
UCHWAŁA NR .................
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia .......................
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Jamno – Centrum” w Koszalinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 778) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774)
oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XLIX/711/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Jamno – Centrum” w Koszalinie
Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Jamno – Centrum”
w Koszalinie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń “Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami” zatwierdzonego uchwałą
nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r.
2. Granice terenu objętego planem, o powierzchni około 257 ha, określono na mapie stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu;
2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
planu;
3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy wstępne;
2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu;
3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych;
4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego;
5) Rozdział 5 – Ustalenia dla terenów systemu infrastruktury technicznej;
6) Rozdział 6 – Przepisy końcowe.
§ 3.
Na obszarze objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie:
1) obowiązująca linia zabudowy – rozumie się przez to linię, wzdłuż której obowiązuje lokalizacja
zewnętrznej ściany budynku i poza którą wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych; dopuszcza się
przekroczenie obowiązującej linii zabudowy przez:
a) schody i pochylnie wejściowe do budynku,
b) wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku, wyłącznie w przypadkach gdy
linia ta nie pokrywa się z linią rozgraniczającą pasa drogowego drogi publicznej;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację
obiektów budowlanych; dopuszcza się poza nieprzekraczalną linią lokalizację:
a) schodów i pochylni zewnętrznych,
b) okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 3
c) ogrodzeń, dróg i dojazdów oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
d) balkonów lub/bądź wykuszy wysuniętych nie więcej niż 1,0 m oraz elementów fasad elewacji
wysuniętych nie więcej niż 0,35 m – w przypadkach gdy linia nie pokrywa się z linią rozgraniczającą
pasa drogowego;
3) funkcje usługowe (usługi) – rozumie się przez to usługi związane z codzienną obsługą mieszkańców i
służące zaspokojeniu bieżących potrzeb bytowych, jak: przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe,
gimnazja, przychodnie rejonowe, punkty handlowe artykułów użytku codziennego, punkty
gastronomiczne, biura, rzemiosło nieuciążliwe (jak fryzjer, krawiec), osiedlowe urządzenia kultury,
sportu i rekreacji, urząd pocztowo - telekomunikacyjny, administracja osiedla i inne;
4) usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć działalność usługową, prowadzoną celem zaspokajania
potrzeb ludności, której oddziaływanie mieści się w granicach działki, na której jest zlokalizowana
usługa, oraz działalność ta nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
5) funkcje obsługi komunikacji – rozumie się przez to funkcje związane z obsługą transportu
samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, stacje obsługi
samochodów;
6) wartościowe drzewa – pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych cech:
a) drzewa, na usunięcie których zezwolenie wydaje odpowiedni organ,
b) drzewa, za usunięcie których pobierana jest prawem przewidziana opłata;
7) obiekty rekreacyjne – rozumie się przez to budowle i urządzenia, stałe i tymczasowe, służące sportowi i
rekreacji czynnej, takie jak: siłownia, plac zabaw, boisko, kort tenisowy, strzelnica, skatepark, tor jazdy,
park linowy, minigolf.
§ 4.
1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, tereny systemu komunikacyjnego oraz tereny
systemu infrastruktury technicznej.
2. Tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone są w tekście i na rysunku planu
symbolem, zawierającym:
1) oznaczenie jednostki planistycznej ustalonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Koszalina;
2) oznaczenie przeznaczenia terenu elementarnego;
3) kolejny numer terenu elementarnego.
3. Tereny systemu komunikacyjnego oznaczone są w tekście i na rysunku planu symbolem, zawierającym:
1) oznaczenie przeznaczenia terenu komunikacyjnego;
2) kolejny numer terenu komunikacyjnego.
4. Tereny systemu infrastruktury technicznej oznaczone są w tekście i na rysunku planu symbolem,
zawierającym:
1) oznaczenie przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej;
2) kolejny numer terenu infrastruktury technicznej.
§ 5.
Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleń: ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu
oraz ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych. Dla każdego terenu elementarnego
obowiązują równocześnie ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu
§ 6. Przeznaczenie terenów
1. W planie ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
3) U - tereny zabudowy usługowej;
4) UK - teren kultu religijnego;
5) UO - teren usług oświaty;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 4
6) U/ZU - tereny usług z zielenią urządzoną;
7) ZP/US - publiczne tereny zieleni z usługami sportu i rekreacji;
8) ZP - publiczne tereny zieleni, publiczne tereny rekreacyjne;
9) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
10) ZN – tereny zieleni naturalnej;
11) tereny komunikacji:
a) KD.L - publiczna droga klasy L- lokalna,
b) KD.D - publiczna droga klasy D- dojazdowa,
c) KX - tereny komunikacji pieszej- publiczne,
d) KD.W - droga wewnętrzna.
12) tereny infrastruktury technicznej:
a) IT - pas techniczny wynikający z przebiegu elementów urządzeń infrastruktury technicznej,
b) Ks - teren przepompowni ścieków,
c) E - teren stacji transformatorowej;
2. Na terenach oznaczonych MN/U na jednej działce może być lokalizowana albo zabudowa mieszkaniowa
albo usługowa, albo jednocześnie zabudowa mieszkaniowa i usługowa - obie funkcje w osobnych obiektach
lub jednocześnie w jednym obiekcie, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych dla terenów elementarnych.
3. W istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeń na lokale użytkowe
dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów
ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają mieszkańcy budynku oraz
zapewnienia odpowiedniej do funkcji obiektu i lokali użytkowych ilości miejsc parkingowych.
4. Na całym terenie objętym planem wyklucza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2.
§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy obowiązuje zachowanie zasad ładu
przestrzennego wynikających z tradycji budowlanych okolicy. Obowiązuje zakaz stosowania następujących
form zabudowy:
1) kwadratowego rzutu budynków;
2) kolumnad oraz tralek;
3) nieproporcjonalnej ścianki kolankowej, (więcej niż 1,5m);
4) dachów o niesymetrycznym nachyleniu połaci dachowych, dachów których główne połacie nie posiadają
wspólnej kalenicy, dachów o obcej kulturowo formie (np. góralskich).
2. W zakresie kolorystyki zagospodarowania obowiązuje:
1) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno,
kamień, dopuszcza się wyłącznie barwy pastelowe oraz zbliżone do barw naturalnych materiałów typu
cegła, kamień;
2) ujednolicona kolorystyka pokrycia dachów ograniczona do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej i
brązów.
3. Dla ogrodzeń ustala się:
1) ogrodzenie działki nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej drogi ustalonej
w planie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń prefabrykowanych betonowych i pełnych.
4. Zasady lokalizacji reklam:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wolnostojących; ustalenie nie dotyczy słupów ogłoszeniowych o
średnicy do 1,5 m oraz wysokości do 3,5m;
2) dopuszcza się lokalizację reklam podświetlanych, emitujących światło o jednostajnym natężeniu;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam emitujących zmienne światło (natężenie i obraz);
4) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam:
a) na ogrodzeniach i bramach wjazdowych,
b) na terenie pasów drogowych,
c) na obiektach sytuowanych dla ozdoby ulic, placów i skwerów (fontannach, rzeźbach, latarniach),
d) na terenach oznaczonych symbolem ZP,
e) na terenach oznaczonych symbolem ZP/US, za wyjątkiem reklam nietrwale związanych z gruntem,
umieszczanych na czas określony, związanych z prowadzonymi na terenie imprezami;
5) zasady szczegółowe dla budynków zabytkowych:
a) nie dopuszcza się lokalizacji reklam,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 5
b) dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyldzie na jedną firmę,
c) dopuszcza się lokalizację szyldów o powierzchni do 0,5 m² mocowanych na ścianie budynku lub na
wysięgu na elewacji prostopadłym o długości do 1,5 m;
d) szyldy mogą być mocowane wyłącznie na ścianach budynków związanych z działalnością
prowadzoną w danym budynku,
e) zastosowane szyldy nie mogą zasłaniać detali architektonicznych budynku i nie mogą mieć formy
neonów;
6) zasady szczegółowe dla pozostałych obiektów: dopuszcza się szyldy i reklamy na budynkach
związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej o wielkości do 1,0 m².
§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Cały obszar objęty planem znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, dla
którego obowiązują warunki zagospodarowania i użytkowania terenów określone w przepisach o ochronie
przyrody oraz przepisach odrębnych.
2. Na obszarze objętym planem znajdują się dwa projektowane pomniki przyrody, oznaczone na rysunku planu:
1) dąb szypułkowy, przy ogrodzeniu gospodarstwa, ul. Jamneńska vis a vis szkoły;
2) dąb szypułkowy, na posesji gospodarstwa przy ulicy Sołeckiej;
3) ustala się strefę ochronną określoną przez rzut korony drzewa, w której obowiązuje zakaz zmian
sposobu użytkowania terenu mogących prowadzić do trwałego uszkodzenia drzewa.
3. Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
1) na całym terenie obowiązuje zachowanie istniejących wartościowych drzew oznaczonych na rysunku
planu, z zastrzeżeniem ustaleń w pkt 2);
2) dopuszcza się wycinkę drzew niezbędną dla realizacji celów publicznych; uszczuplenie zasobu zieleni
wymaga ekwiwalentnej rekompensaty, polegającej na zastąpieniu zlikwidowanego na danym terenie
zasobu zieleni innym zasobem, którego sposób oddziaływania na środowisko i człowieka będzie
podobny;
3) obowiązuje ochrona i pielęgnacja istniejących zadrzewień wzdłuż ulic jako ważnego elementu krajobrazu
kulturowego miasta;
4) na obszarach przeznaczonych pod zabudowę należy wzbogacać szatę roślinną a tym samym krajobraz
poprzez wprowadzenie:
a) zadrzewień wzdłuż ulic,
b) grup drzew i krzewów usytuowanych na poszczególnych posesjach, w ramach zagospodarowania
powierzchni biologicznie czynnych, zróżnicowanych pod względem gatunkowym i zgodnych
z lokalnymi warunkami siedliskowymi.
4. Na rysunku planu wyznaczono obszary szczególnie cenne przyrodniczo, takie jak naturalne zbiorniki wodne,
zadrzewienia śródpolne i nadwodne; na ww. terenach obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) ochrona zadrzewień śródpolnych;
2) przeciwdziałanie zanikowi naturalnych zbiorników wodnych oraz likwidacji obszarów bezodpływowych;
3) przeciwdziałanie osuszaniu terenów podmokłych;
4) zakaz lokalizacji zabudowy;
5) zasady powyższe realizuje się poprzez ustalenia ogólne i szczegółowe dla poszczególnych terenów.
5. Na obszarze objętym planem występują stanowiska zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie
przepisów odrębnych (bocian biały) oznaczone na rysunku planu - obowiązuje nakaz ich zachowania i
ochrony.
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. W obszarze planu znajduje się, oznaczony na rysunku planu, obiekt wpisany do rejestru zabytków - kościół
filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza – numer wpisu 69, podlegający
pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie ochrony bryły, formy,
wystroju wnętrza oraz zagospodarowania terenu.
2. Ochronie konserwatorskiej podlegają, oznaczone na rysunku planu, budynki zabytkowe znajdujące się w
gminnej ewidencji zabytków:
1) ul. Jamneńska 11 budynek bramny (d. Jamno 24);
2) ul. Jamneńska 11 stodoła (d. Jamno 24);
3) ul. Jamneńska 32 chałupa (d. Jamno 13);
4) ul. Sołecka 82 budynek mieszkalno – gospodarczy (d. Jamno 31);
5) ul. Gryfitów 12-14 (d. Jamno ul. Bursztynowa 10-12), Dom mieszkalny, budynek inwentarski;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 6
6) ul. Gryfitów 16 (d. Jamno ul. Bursztynowa 14) Stodoła;
7) ul. Gryfitów 24 (d. Jamno ul. Bursztynowa 20) Budynek gospodarczy;
8) ul. Jamneńska 5 (d. Jamno ul. Koszalińska 63) Zagroda (dom, obora);
9) ul. Jamneńska 7 (d. Jamno ul. Koszalińska 65)Zagroda (bud. mieszk.-gosp., stodoła, obora);
10) ul. Jamneńska 9 (d. Jamno ul. Koszalińska 67) Budynek inwentarski;
11) ul. Jamneńska 15 (d. Jamno ul. Koszalińska 71) Dom mieszkalny;
12) ul. Jamneńska 21 (d. Jamno ul. Koszalińska 75) Stodoła;
13) ul. Jamneńska 26-28 (d. Jamno ul. Koszalińska 70-72) Dom w zagrodzie;
14) ul. Koszalińska 60 (d. Jamno ul. Koszalińska 46) Zagroda (dom mieszkalny, budynek inwentarski);
15) ul. Rycerska 17 (d. Jamno ul. Grodzka 17) Dom kilkurodzinny z ogrodzeniem;
16) ul. Sołecka 6 (d. Jamno ul. Bałtycka 4) Dom jednorodzinny;
17) ul. Sołecka 12/1-12/2 (d. Jamno ul. Bałtycka 12) Zagroda (dom, obora, stodoła);
18) ul. Sołecka 18/1-18/2 (d. Jamno ul. Bałtycka 18) Zagroda (dom, obora, stodoła);
19) ul. Sołecka 22/1-22/2 (d. Jamno ul. Bałtycka 20) Zagroda (dom, budynek bramny, obora);
20) ul. Sołecka 29 (d. Jamno ul. Bałtycka 23) Dom (chałupa) w zagrodzie;
21) ul. Sołecka 31 (d. Jamno ul. Bałtycka 25) Dom (chałupa) w zagrodzie;
22) ul. Sołecka 40-42 (d. Jamno ul. Bałtycka 28-30) Zagroda (dom, obora);
23) ul. Sołecka 44 (d. Jamno ul. Bałtycka 32) Zagroda (dom, stodoła-obora);
24) ul. Sołecka 52 – 54 (d. Jamno ul. Bałtycka 42) Zagroda (dom, obora);
25) ul. Sołecka 58-60 (d. Jamno ul. Bałtycka 46-48) Zagroda (dom, obora, stodoła);
26) ob. Sołecka 68 (d. Jamno ul. Bałtycka 54) Zagroda (dom, obora-stodoła);
27) ob. Sołecka 76 (d. Jamno ul. Bałtycka 62) Dom (chałupa) w zagrodzie;
28) ul. Tkacka 3 (d. Jamno ul. Spokojna 3) Stodoła;
29) dla oznaczonych na rysunku planu budynków zabytkowych obowiązuje:
a) ochrona zabytkowych detali architektonicznych, w tym stolarki; dopuszcza się wymianę technicznie
zużytych elementów budynku (okien, drzwi, itd.) pod warunkiem zachowania pierwotnego
tradycyjnego kształtu, podziałów oraz formy tych elementów;
b) wyklucza się wykonywanie dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach frontowych
budynków mieszkalnych oraz w elewacjach szczytowych przylegających do ulic budynków
gospodarczych,
c) należy zachować pierwotny, historyczny materiał ścian zewnętrznych; w budynkach o elewacjach z
czerwonej cegły, w budynkach o konstrukcji szachulcowej, w budynkach o elewacjach z desek
wyklucza się docieplenie od zewnątrz; w przypadku pozostałych budynków dopuszcza się
docieplenia od zewnątrz bez ograniczeń;
d) obowiązuje zakaz tynkowania drewnianych elementów konstrukcji ścian zewnętrznych,
e) wszelkie prace budowlane związane z zabytkami powinny być prowadzone przy użyciu tego
samego rodzaju materiałów, co oryginalna, historyczna substancja, z dopuszczeniem stosowania
zamiennie współczesnych wyrobów budowlanych o tym samym wyglądzie (z zakazem stosowania
sidingu i blachodachówki);
f) dopuszcza się pokrycie dachów z zastosowaniem materiałów historycznych, takich jak: dachówka
ceramiczna, strzecha, materiały bitumiczne, dopuszcza się inne tylko ze względów technicznych,
g) obowiązuje zakaz nadbudowy budynków zabytkowych,
h) obowiązuje zakaz montowania urządzeń technicznych oraz prowadzenia przewodów wentylacyjno
– spalinowych, kabli i rur na elewacjach frontowych,
i) dopuszcza się przekształcenia budynków mieszkalnych i gospodarczych polegające na rozbudowie
z uwzględnieniem ustalonych w planie linii zabudowy - część rozbudowana nawiązująca
charakterem, w tym geometrią i pokryciem dachu oraz materiałem ścian zewnętrznych, do budynku
chronionego, nie dominująca nad nim wysokością,
j) dopuszcza się zmianę wielkości istniejących i lokalizację nowych otworów okiennych i drzwiowych
budynków gospodarczych z wyjątkiem elewacji szczytowych przylegających do dróg,
k) dopuszcza się doświetlenie poddaszy oknami połaciowymi, do 30% powierzchni rzutu poziomego
na połaci dachowej, na której są lokalizowane,
l) dopuszcza się rozbiórkę obiektu w przypadku złego stanu technicznego w oparciu o opracowanie
opinii technicznej oraz inwentaryzacji obiektu i przekazanie egzemplarza do właściwego urzędu
konserwatorskiego.
3. Na części obszaru planu wyznacza się strefę B ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszar zabytkowego
układu ruralistycznego Jamna w granicach zgodnych z rysunkiem planu, oznaczonych według Wojewódzkiej
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 7
Ewidencji Zabytków, w której ustala się ochronę konserwatorską następujących elementów historycznej
struktury przestrzennej w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych:
1) zasadniczego układu dróg, ulic i placów – w wydzieleniach zgodnych z liniami rozgraniczającymi;
2) historycznych nawierzchni komunikacyjnych oraz elementów małej architektury, w tym ogrodzeń;
3) historycznie ukształtowanych działek siedliskowych, w tym: historycznej lokalizacji budynków na działce
względem dróg, dojazdów i innych obiektów, kompozycji zieleni oraz elementów małej architektury,
nawierzchni utwardzonych ścieżek i placów;
4) zieleni w tym: związanej z układem komunikacyjnym oraz zabytkowymi zespołami zabudowy i
historycznymi siedliskami wiejskimi, obowiązuje utrzymanie zachowanych układów zieleni wysokiej z
koniecznością uzupełniania ubytków i zakazem niekontrolowanych dosadzeń;
5) dopuszcza się nową zabudowę zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
6) wzdłuż granicy strefy B ochrony konserwatorskiej wyznacza się pas wolny od zabudowy urządzony
zielenią, w celu zachowania odrębności krajobrazu kulturowego dawnej wsi Jamno.
4. W obszarze objętym planem wyznacza się strefy „W III” – ograniczonej ochrony archeologiczno –
konserwatorskiej oznaczone na rysunku planu, obejmujące stanowiska archeologiczne:
1) 13-21/17– 142 ślad osadniczy;
2) 13-21/18 - 143 ślad osadniczy;
3) 13-21/19– 144 ślad osadniczy;
4) 13-21/33– 158 ślad osadniczy;
5) 13-21/34 – 159 ślad osadniczy;
6) w granicach stref ochrony archeologiczno – konserwatorskiej obowiązuje:
a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z
odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac
ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.
5. Na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.
§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1. Na obszarze objętym planem do obszarów przestrzeni publicznych zalicza się:
1) tereny dróg publicznych oznaczonych jako KD.L i KD.D;
2) tereny przejść pieszych i rowerowych oznaczonych jako KX stanowiących własność gminy;
3) tereny publicznej zieleni urządzonej oznaczone jako ZP oraz ZP/US.
2. Dla obszarów przestrzeni publicznych ustala się:
1) kształtowanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym;
2) wysoki standard estetyczny elewacji od strony przestrzeni publicznych, posadzek i nawierzchni,
elementów małej architektury i tzw. mebla ulicznego;
3) zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;
4) przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in.
poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty
małej architektury, urządzoną zieleń;
5) dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyposażenia ulic, z uwzględnieniem ustaleń
szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych;
6) dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowo handlowe w związku z krótkotrwałymi imprezami;
7) dopuszcza się urządzenia techniczne.
§ 11. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
Wszystkie parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla terenów
elementarnych.
§ 12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
1. Na terenie objętym planem nie występują: tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych, nie występują również naturalne
predyspozycje do występowania zjawisk osuwiskowych.
2. Przez obszar objęty planem przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 8
1) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 o ciśnieniu maksymalnym 5,5MPa, dla którego wyznacza
się strefę kontrolowaną o szerokości:
a) 40m - w sąsiedztwie budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
b) 70m - w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
c) 40m - w sąsiedztwie parkingów dla samochodów;
2) projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy DN 700 mm i ciśnieniu 8,4MPa, relacji Szczecin –
Gdańsk, dla którego wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 12m.
3) w strefach kontrolowanych, o których mowa w ust.2, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
1. Na terenie objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania
i podziału nieruchomości.
2. Na obszarze opracowania planu dopuszcza się łączenie i podziały nieruchomości.
3. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych, ustala
się:
1) minimalną powierzchnię działki budowlanej: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla
poszczególnych terenów;
2) minimalną szerokość frontu działki budowlanej: 18 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: od 70 º do 110 º.
4. Za zgodne z planem uznaje się działki o powierzchni mniejszej do 5% minimalnej powierzchni działki
ustalonej w planie.
5. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem
istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach
działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.
§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
1. Wokół terenu oczyszczalni ścieków (znajdującej się poza obszarem objętym planem) oznaczono, zgodnie
z rysunkiem planu, pas o szerokości 300 m, w którym ustala się zakaz lokalizacji zabudowy
z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały oraz czasowy pobyt ludzi.
2. Dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
o powierzchni mniejszej niż powierzchnia działki ustalona dla podstawowego przeznaczenia terenu
elementarnego w ustaleniach szczegółowych.
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
1. Teren objęty planem jest powiązany z zewnętrznym układem komunikacyjnym, która stanowią:
1) projektowana obwodnica osiedla Jamno, biegnąca wzdłuż północno-zachodniej granicy planu;
2) projektowana droga klasy Z wzdłuż południowej granicy planu;
3) ulica Północna, przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy planu;
4) ulica Koszalińska, której fragment stanowi teren oznaczony w planie jako KD.L.09.
2. Układ dróg publicznych tworzą:
1) drogi klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu jako KD.L;
2) drogi klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu jako KD.D.
3. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą ulice wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu jako KD.W.
4. Dla komunikacji rowerowej ustala się:
1) w urządzone drogi rowerowe należy wyposażyć drogi oznaczone w planie jako KD.L.01, KD.L.03,
KD.L.06, KD.L.07, KD.D.22, KD.D.23, KD.D.24, KD.D.25 oraz teren 24a.ZP.01 zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dla dróg klasy dojazdowa - poza wymienionymi w punkcie 1, oraz dróg wewnętrznych – dopuszcza się
ruch rowerowy w jezdni ulicy;
3) dopuszcza się lokalizację innych dróg rowerowych na terenach zaliczanych do obszarów przestrzeni
publicznych.
5. Wskaźniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc parkingowych:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe na jedno mieszkanie (w tym garaż);
2) dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (w tym garaż) na każde
mieszkanie;
3) dla funkcji usługowych: nie mniej niż 3 miejsca na 100m² powierzchni całkowitej przeznaczonej dla usług;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 9
4) dla terenów usług handlu minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 50 m powierzchni sprzedaży,
5) dla usług gastronomii minimum 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 15 m2 powierzchni konsumpcyjnej;
6) zabudowa mieszkaniowo – usługowa: 1 miejsce na mieszkanie plus odpowiednia ilość miejsc parkingowych
wynikających z proporcji ustalonej powyżej;
7) dla budynku rekreacji indywidulanej minimum 1 miejsce parkingowe;
8) dla pozostałych funkcji nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej budynku i
1 miejsce parkingowe na trzech zatrudnionych;
9) dla usług publicznych, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów infrastruktury technicznej
nie ustala się minimalnych wskaźników zaspokojenia potrzeb parkingowych;
10) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywołujących potrzeby parkingowe podlegają powyższym
wymogom;
11) w ramach miejsc postojowych lokalizowanych poza drogami oraz w drogach wewnętrznych należy zapewnić
stanowiska postojowe przystosowane dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w liczbie
nie mniejszej niż:
a) 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 –15,
b) 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40,
c) 3 stanowiska – jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100,
d) 4% ogólnej liczby miejsc parkingowych jeżeli ich ogólna liczba wynosi więcej niż 100.
§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodę:
1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy z sieci wodociągowej;
2) dla zasilenia w wodę nowej zabudowy obowiązuje rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w układzie
zapewniającym ciągłą dostawę wody pitnej odpowiedniej jakości;
3) parametry sieci wodociągowej: średnica od 100 do 200 mm;
4) przewiduje się przebudowę istniejących głównych magistrali wodociągowych na terenie objętym m.p.z.p.
do parametrów spełniających wymogi zabezpieczenia p. poż. i zwiększonego przepływu wody, w
związku z wyznaczonymi nowymi terenami rozwojowymi w rejonie osiedla Jamno;
5) wodę dla celów p.poż. należy zapewnić z sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty;
6) w planie przewiduje się lokalizację przewodów sieci wodociągowej w wyznaczonych liniach
rozgraniczających dróg;
7) istniejące ujęcia indywidualne oraz ewentualną lokalizację nowych ujęć do czasu wybudowania
zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, uznaje się za zgodne z planem.
2. Odprowadzenie ścieków komunalnych:
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków komunalnych z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy do miejskiej
oczyszczalni ścieków Jamno, zlokalizowanej poza obszarem opracowania, poprzez sieć kanalizacji
sanitarnej;
2) parametry sieci kanalizacji sanitarnej: średnica od 90 do 250 mm;
3) dopuszcza się lokalizację zbiorników bezodpływowych jako rozwiązań tymczasowych do czasu uzbrojenia
terenu w sieć kanalizacyjną;
4) tereny oznaczone w planie jako Ks.14, Ks.15, Ks.16 oraz Ks/E.17 przeznaczone są dla lokalizacji urządzeń
kanalizacji sanitarnej - przepompowni ścieków.
3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy do
kanalizacji deszczowej (otwartej lub zamkniętej) - po jej wybudowaniu, w przypadku braku możliwości
przyłączenia od kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w
granicach własnej działki;
2) na terenach elementarnych o przeznaczeniu ustalonym w planie i oznaczonym jako MN dopuszcza się
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki budowlanej oraz dopuszcza się
możliwość zagospodarowania tych wód na potrzeby gospodarstwa domowego;
3) parametry sieci kanalizacji deszczowej: średnica od 300 do 1000 mm;
4) odwodnienie istniejących i projektowanych dróg należy zapewnić poprzez kanalizację deszczową otwartą lub
zamkniętą; dopuszcza się spływ powierzchniowy do istniejących rowów melioracyjnych lub rowów drogowych;
5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę urządzeń melioracji wodnych przy zachowaniu prawidłowego
funkcjonowania całego układu;
6) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych
obowiązuje lokalizacja urządzeń podczyszczających na działce inwestora.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 10
4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) do obsługi terenu objętego planem obowiązuje rozbudowa linii energetycznych średniego napięcia 15 kV oraz
budowa nowych lub przebudowa istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV;
2) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia
w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania;
3) na obszarze m.p.z.p. dopuszcza się likwidację istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych
15kV oraz słupowych stacji transformatorowych i zastąpienie ich liniami kablowymi prowadzonymi w
liniach rozgraniczających istniejących i planowanych układów komunikacyjnych;
4) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z źródeł ekologicznych – z wykorzystaniem energii
słonecznej;
5. Zaopatrzenie w ciepło:
1) z indywidualnych odnawialnych źródeł ciepła;
2) dopuszcza się niskoemisyjne i nieemisyjne źródła ciepła.
6. Zaopatrzenie w gaz:
1) z sieci ogólnomiejskiej;
2) parametry sieci gazowej średniego ciśnienia: średnica od 50 do 300 mm;
7. Zasady rozbudowy infrastruktury teletechnicznej:
1) dopuszcza się remont, budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury systemów i urządzeń
telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych;
2) sieć teletechniczna: średnica do 100 mm.
8. Inne zasady:
1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszych, lub
wydzielonych pasów technicznych, wzdłuż linii rozgraniczających, z uwzględnieniem możliwości
prowadzenia w przyszłości innych sieci;
2) określone w ustaleniach szczegółowych nieprzekraczalne linie zabudowy, wysokość zabudowy, rodzaj
dachu, intensywności wykorzystania terenu oraz warunki podziału i parametry działek budowlanych nie
dotyczą działek i obiektów infrastruktury technicznej.
§ 17. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
1. Obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, do czasu realizacji zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami planu.
2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem dopuszcza się
dotychczasowe użytkowanie terenu.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych
§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26g.MN.01, 26g.MN.02, 26g.MN.03
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’; dla
całego obszaru obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wyznacza się obszary szczególnie cenne przyrodniczo oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla
których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8 ust. 4;
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu
26g.MN.03 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady zagospodarowania
terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 20 m od drogi klasy Z, biegnącej poza północną granicą planu,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych i wewnętrznych, oraz od granicy z terenem
elementarnym 24a.ZP.01,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 11
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu, z ul. Północnej poza granicą planu oraz z
dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu 24a.ZP.01
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się zagospodarowanie związane z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’; dla
całego obszaru obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów rekreacyjnowypoczynkowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 20 m od drogi klasy Z biegnącej poza północną granicą planu,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych, oraz od granicy z terenem elementarnym
26g.MN.03,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 12
b) budynków towarzyszących, związanych z obsługą obiektów rekreacyjnych o wysokości do 6m,
c) obiektów infrastruktury technicznej;
3) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,1.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN.01, 26f.MN.02, 26f.MN.03, 26f.MN.04, 26f.MN.05, 26f.MN.06
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wyznacza się obszary szczególnie cenne przyrodniczo oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla
których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8 ust. 4;
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od północnej i zachodniej granicy planu,
b) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych, oraz od granic terenów elementarnych,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo,
d) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 13
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN.07, 26f.MN.08, 26f.MN.09, 26f.MN.10
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wyznacza się obszary szczególnie cenne przyrodniczo oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla
których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8 ust. 4;
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 20 m od zachodniej granicy planu,
b) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych, oraz od granic terenów elementarnych,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 14
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f. ZP.11
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się zagospodarowanie związane z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, za wyjątkiem:
a) obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych,
b) obiektów infrastruktury technicznej;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,1.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN.12, 26f.MN.13, 26f.MN.14, 26f.MN.15, 26f.MN.16,
26f.MN.17, 26f.MN.18, 26f.MN.19, 26f.MN.20
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 4 m od drogi wewnętrznej KD.W.35,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych i wewnętrznych,
c) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 15
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
budowlanych: 1000 m².
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f.U/ZU.21
1. Przeznaczenie terenu: usług z zielenią urządzoną;
1) dopuszcza się lokalizację usług publicznych jak: usługi oświaty, usługi sportu i rekreacji oraz usług
komercyjnych jak: handel, gastronomia, usługi turystyczne;
2) dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych,
b) w odległości 25 m od granicy z terenem 26f.MN.20;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,6;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m2,
c) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni lub brązu.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN.22, 26f.MN.23, 26f.MN.24, 26f.MN.25
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 20 m od zachodniej granicy planu,
b) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granicy z terenem elementarnym
26f.ZP.51,
c) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 16
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
7. Pozostałe ustalenia: na terenach oznaczonych na rysunku planu, które położone są w pasie o szerokości
300m wokół oczyszczalni ścieków, zakazuje się lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały i czasowy
pobyt ludzi.
§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN.26, 26f.MN.27, 26f.MN.28, 26f.MN.29
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 17
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN/U.30, 26f.MN/U.31
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od południowej granicy planu,
b) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 18
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 28. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f.MN/U.32
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3;
3) wyklucza się lokalizację budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w pasie o
szerokości po 35 m od istniejącego gazociągu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od południowej granicy planu,
b) w odległości 20 m od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200,
c) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 19
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
budowlanych: 1000 m².
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 29. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN/U.33, 26f.MN/U.34, 26f.MN/U.35, 26f.MN/U.36
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
bliźniaczej lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wyznacza się obszary szczególnie cenne przyrodniczo oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla
których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8 ust. 4;
3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenów
26f.MN/U.35 i 26f.MN/U.36 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 4 m od drogi publicznej KD.L.08,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych i wewnętrznych,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo,
d) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 20
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
budowlanych: 1000 m².
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f.U.37
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej;
1) dopuszcza się lokalizację zakładu przetwórstwa spożywczego warzywno – owocowego;
2) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu znajduje
się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu
odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami
ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,2,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,8;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 12,0 m,
b) do 3 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) dopuszcza się dachy płaskie,
c) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) zasady podziału terenu elementarnego na działki: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
budowlanych: 1000 m².
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 31. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26f.MN.38, 26f.MN.39, 26f.MN.40, 26f.MN.41, 26f.MN.42,
26f.MN.43, 26f.MN.44, 26f.MN.45, 26f.MN.46, 26f.MN.47, 26f.MN.48
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wyznacza się obszary szczególnie cenne przyrodniczo oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla
których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8 ust. 4;
3) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 21
4) obowiązuje ochrona zadrzewień śródpolnych;
5) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenów
26f.MN.40, 26f.MN.41 i 26f.MN/U.45 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,7;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 32. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f. ZP.49
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się zagospodarowanie związane z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu znajduje
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 22
się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu
odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami
ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, za wyjątkiem:
a) obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych,
b) obiektów infrastruktury technicznej;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,1.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 33. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f. ZN.50
1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz zabudowy;
2) wskaźniki zagospodarowania terenu: udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 90%.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 34. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26f.ZP.51
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się zagospodarowanie związane z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’; dla
całego obszaru obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów rekreacyjnowypoczynkowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 20 m od drogi klasy Z biegnącej poza zachodnią granicą planu,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych, oraz od granicy z terenem elementarnym
26F.MN.22,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych,
b) budynków towarzyszących, związanych z obsługą obiektów rekreacyjnych o wysokości do 6m, z
uwzględnieniem ustaleń zawartych w ust.7,
c) obiektów infrastruktury technicznej;
3) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,1.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
7. Pozostałe ustalenia: na terenach oznaczonych na rysunku planu, które położone są w pasie o szerokości
300m wokół oczyszczalni ścieków, zakazuje się lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały i czasowy
pobyt ludzi.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 23
§ 35. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26i.MN/U.01
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych, wyłącznie na
działkach o bezpośrednim dostępie do drogi KD.L.06 oraz o szerokości frontu działki minimum 30m,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 4 m od dróg wewnętrznych KD.W.58 i KD.W.59,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych i wewnętrznych,
c) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 24
§ 36. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26i.U.02
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej.
1) dla funkcji usługowych ustala się:
a) dopuszcza się lokalizację składów, magazynów i hurtowni, rzemiosła,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi komunikacji,
c) wyklucza się składowanie w formie składów otwartych;
2) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jako powiązanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej dla usług.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny znajdują się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 20%;
c) intensywność zabudowy: minimalnie 0,1, maksymalnie 1,05;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 12,0 m,
b) do 3 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) dopuszcza się dachy płaskie,
c) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) zasady podziału terenu elementarnego na działki: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek
budowlanych: 1000 m².
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 37. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26h.MN/U.01, 26h.MN/U.03, 26h.MN/U.05, 26h.MN/U.06,
26h.MN/U.08, 26h.MN/U.09
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych, wyłącznie na
działkach o bezpośrednim dostępie do dróg publicznych oraz o szerokości frontu działki minimum
30m,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wyznacza się obszary szczególnie cenne przyrodniczo oznaczone odpowiednio na rysunku planu, dla
których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8 ust. 4;
3) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3;
4) obowiązuje ochrona zadrzewień śródpolnych;
5) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu znajduje
się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu
odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami
ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 25
a) w odległości 4 m od ul. Północnej (poza granicą planu), oraz od ciągu pieszego KX.77,
b) w odległości 6 m od pozostałych dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granic terenów
elementarnych,
c) wyznaczona przez obszary szczególnie cenne przyrodniczo,
d) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 30° do 45°,
b) wszystkie budynki na działce winny posiadać jednakową geometrię i kąty nachylenia, z wyłączeniem
przypadku jak w lit. c,
c) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m²,
d) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
6) nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
budowlanej;
7) na działkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej o pow. minimalnej 1800 m² dopuszcza się realizację
1 budynku rekreacji indywidualnej, o pow. zabudowy do 35 m² i o wysokości do 6,5 m, który należy
zlokalizować w głębi działki za budynkiem mieszkalnym;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²,
b) dla obsługi nie więcej niż 4 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
5m,
c) dla obsługi co najmniej 5 nowych działek budowlanych niegraniczących w ustalonymi w planie
drogami publicznymi lub wewnętrznymi, obowiązuje wydzielenie dojazdu o szerokości minimalnej
8m,
d) w przypadku nieprzelotowego układu dojazdów obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o
wymiarach minimalnych 12,5x 12,5m,
e) powierzchnia terenu przeznaczona pod dojazdy i place nie może przekraczać 15% powierzchni
terenu objętego nowym podziałem.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu oraz z dojazdów o których mowa w ust.4 pkt 8).
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 38. Ustalenia szczegółowe dla terenów 26h.RM.02, 26h.RM.04, 26h.RM.10
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej;
3) wyklucza się chów lub hodowlę zwierząt w ilościach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
4) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 26
a) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granicy terenów elementarnych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 35° do 45°, lub od10° do 20°,
b) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych
(garażach, budynkach gospodarczych), których powierzchnia rzutu nie przekracza 25 m2
zlokalizowanych w podwórzach,
c) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni lub brązu;
5) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 39. Ustalenia szczegółowe dla terenu 26h.ZP.07
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się zagospodarowanie związane z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów rekreacyjnowypoczynkowych.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, za wyjątkiem:
a) obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych,
b) obiektów infrastruktury technicznej;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,1.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 40. Ustalenia szczegółowe dla terenów 28.MN/U.01, 28.MN/U.02, 28.MN/U.03, 28.MN/U.06, 28.MN/U.07,
28.MN/U.08, 28.MN/U.19, 28.MN/U.23
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 27
3) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ochronie konserwatorskiej podlegają, oznaczone na rysunku planu, zabytki nieruchome znajdujące się w
gminnej ewidencji zabytków; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2;
2) tereny znajdują się w strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna;
obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granicy terenów elementarnych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) obowiązująca linia zabudowy: wyznaczona przez istniejącą historyczną zabudowę, zgodnie z rysunkiem
planu;
3) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
4) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu,
c) poziom posadowienia parteru – do 0,2 m,
d) szerokość elewacji: dla budynków w układzie kalenicowym od 15m do 25m, dla budynków w
układzie szczytowym od 8 m do 10 m,
e) rzuty budynków o stosunku boków: dla budynków w układzie kalenicowym od 1:1,2 do 1:2,2, dla
budynków w układzie szczytowym od 1 : 2 do 1:5;
5) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno,
kamień, dopuszcza się wyłącznie barwy pastelowe oraz zbliżone do barw naturalnych materiałów typu
cegła, kamień;
6) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 35° do 45° lub od 10° do 20°,
b) pokrycie dachów z zastosowaniem materiałów historycznych, takich jak: dachówka ceramiczna,
strzecha, materiały bitumiczne, dopuszcza się inne tylko ze względów technicznych,
c) dla budynków w układzie kalenicowym dopuszcza się realizację wystawek i facjat o szerokości co
najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu;
d) dla budynków w układzie kalenicowym dopuszcza się realizację ganków i werand o szerokości co
najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu.
7) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.MN/U.01,
28.MN/U.08: 1000 m²,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu 28.MN/U.02: 700 m²,
c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.MN/U.03,
28.MN/U.23: 2000 m²,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.MN/U.06,
28.MN/U.07, 28.MN/U.19: 600 m²;
9) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 28
§ 41. Ustalenia szczegółowe dla terenów 28.RM.04, 28.RM.05, 28.RM.18, 28.RM.20
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej;
3) w terenie 28.RM.20 znajduje się projektowany pomnik przyrody, oznaczony na rysunku planu;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8 ust. 2;
4) wyklucza się chów lub hodowlę zwierząt w ilościach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
5) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ochronie konserwatorskiej podlegają, oznaczone na rysunku planu, zabytki nieruchome znajdujące się w
gminnej ewidencji zabytków; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2;
2) tereny znajdują się w strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna;
obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granicy terenów elementarnych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) obowiązująca linia zabudowy: wyznaczona przez istniejącą historyczną zabudowę, zgodnie z rysunkiem
planu;
3) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
4) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych,
c) poziom posadowienia parteru – do 0,2 m,
d) szerokość elewacji: dla budynków w układzie kalenicowym od 15m do 25m, dla budynków w
układzie szczytowym od 8 m do 10 m,
e) rzuty budynków o stosunku boków: dla budynków w układzie kalenicowym od 1:1,2 do 1:2,2, dla
budynków w układzie szczytowym od 1 : 2 do 1:5;
5) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno,
kamień, dopuszcza się wyłącznie barwy pastelowe oraz zbliżone do barw naturalnych materiałów typu
cegła, kamień;
6) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 35° do 45° lub od 10° do 20°,
b) pokrycie dachów z zastosowaniem materiałów historycznych, takich jak: dachówka ceramiczna,
strzecha, materiały bitumiczne, dopuszcza się inne tylko ze względów technicznych,
c) dla budynków w układzie kalenicowym dopuszcza się realizację wystawek i facjat o szerokości co
najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu,
d) dla budynków w układzie kalenicowym dopuszcza się realizację ganków i werand o szerokości co
najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu;
7) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
8) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.MN/U.01,
28.MN/U.08: 1000 m²,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu 28.RM.04: 1000 m²,
c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.RM.05, 28.RM.20:
1500 m²,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu 28.RM.18: 1400 m²;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 29
9) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 42. Ustalenia szczegółowe dla terenów 28. ZP.09, 28.ZP.10, 28.ZP.11
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się zagospodarowanie związane z
rekreacyjnym wykorzystaniem terenu.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów rekreacyjnowypoczynkowych;
3) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w
strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, za wyjątkiem:
a) obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych,
b) obiektów infrastruktury technicznej;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,1.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 43. Ustalenia szczegółowe dla terenów 28.MN/U.12, 28.MN/U.13, 28.MN/U.14, 28.MN/U.15, 28.MN/U.16,
28.MN/U.17, 28.MN/U.21, 28.MN/U.22
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
1) funkcje mieszkaniowe dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
lub w formie lokalu w budynku mieszkalno - usługowym;
2) dla funkcji usługowych ustala się:
a) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków lub lokali wbudowanych,
b) dopuszcza się wyłącznie lokalizację usług nieuciążliwych zgodnie z definicją w § 3.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych;
3) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ochronie konserwatorskiej podlegają, oznaczone na rysunku planu, zabytki nieruchome znajdujące się w
gminnej ewidencji zabytków; obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2;
2) tereny znajdują się w strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna;
obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych oraz od granicy terenów elementarnych,
b) wyznaczona przez istniejącą zabudowę;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 1,0;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 30
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna kondygnacja w poddaszu,
c) poziom posadowienia parteru – do 0,2 m,
d) szerokość elewacji: dla budynków w układzie kalenicowym od 15m do 25m, dla budynków w
układzie szczytowym od 8 m do 10 m,
e) rzuty budynków o stosunku boków: dla budynków w układzie kalenicowym od 1:1,2 do 1:2,2, dla
budynków w układzie szczytowym od 1 : 2 do 1:5;
4) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno,
kamień, dopuszcza się wyłącznie barwy pastelowe oraz zbliżone do barw naturalnych materiałów typu
cegła, kamień;
5) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 35° do 45° lub od 10° do 20°,
b) pokrycie dachów z zastosowaniem materiałów historycznych, takich jak: dachówka ceramiczna,
strzecha, materiały bitumiczne, dopuszcza się inne tylko ze względów technicznych,
c) dla budynków w układzie kalenicowym dopuszcza się realizację wystawek i facjat o szerokości co
najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu;
d) dla budynków w układzie kalenicowym dopuszcza się realizację ganków i werand o szerokości co
najwyżej równej 1/3 szerokości elewacji obiektu.
6) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały
powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, wysokość, rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności
wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub
nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;
7) zasady podziału terenu elementarnego na działki:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu 28.MN/U.12: 700 m²,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.MN/U.13,
28.MN/U.14, 28.MN/U.15: 600 m²,
c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenu 28.MN/U.16: 400 m²,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla terenów 28.MN/U.21,
28.MN/U.22: 800 m²;
8) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 44. Ustalenia szczegółowe dla terenu 28.UO.24
1. Przeznaczenie terenu: tereny usług oświaty.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w
strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: wyznaczona przez istniejącą zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,5,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 20%;
c) intensywność zabudowy: minimalnie 0,1, maksymalnie 1,2;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 10,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych;
4) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 35° do 45°,
b) dopuszcza się dachy płaskie na parterowych częściach budynków oraz na budynkach parterowych,
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 31
c) pokrycie dachu stromego w odcieniach czerwieni lub brązu;
5) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 45. Ustalenia szczegółowe dla terenu 28.U.25
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej w formie zrekonstruowanej zagrody Jamneńskiej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’ obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren znajduje się w
strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: wyznaczona przez istniejącą zabudowę, zgodnie z rysunkiem planu;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,35,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimalnie 10%;
c) intensywność zabudowy: minimalnie 0,1, maksymalnie 1,2;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy – do 9,0 m,
b) do 2 kondygnacji nadziemnych,
c) poziom posadowienia parteru – do 0,2 m,
d) szerokość elewacji: dla budynku w układzie kalenicowym (chałupy) od 15m do 25m, dla budynków
w układzie szczytowym od 8 m do 10 m,
e) rzuty budynków o stosunku boków: dla budynków w układzie kalenicowym od 1:1,2 do 1:2,2, dla
budynków w układzie szczytowym od 1 : 2 do 1:4;
4) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, drewno,
kamień, dopuszcza się wyłącznie historyczne barwy oraz zbliżone do barw naturalnych materiałów typu
cegła, kamień;
5) rodzaj dachu:
a) stromy o symetrycznych połaciach dachowych, o kącie nachylenia od 35° do 45° lub od 10° do 20°,
b) pokrycie dachów z zastosowaniem materiałów historycznych, takich jak: dachówka ceramiczna,
strzecha.
6) dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 46. Ustalenia szczegółowe dla terenu 28.UK.26
1. Przeznaczenie terenu: tereny usług kultu religijnego.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wartościowe drzewa oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie na zasadach określonych w § 8
ust.3.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren wpisany do
rejestru zabytków - kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej wraz z wystrojem wnętrza oraz terenem cmentarza
przykościelnego – numer wpisu 69, podlegający pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów
odrębnych.
4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy: jak w stanie istniejącym;
2) parametry zagospodarowania terenu: jak w stanie istniejącym;
3) dopuszczalne gabaryty budynków:
a) wysokość zabudowy jak w stanie istniejącym,
b) wieża kościoła stanowi dominantę wysokościową, oznaczoną odpowiednim symbolem
na rysunku planu;
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 32
4) rodzaj dachu: jak w stanie istniejącym.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
§ 47. Ustalenia szczegółowe dla terenu 24e. ZP/US.01
1. Przeznaczenie terenu: publiczne tereny zieleni urządzonej z usługami sportu i rekreacji;
1) dopuszcza się zagospodarowanie związane z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu;
2) dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) w odległości 20 m granicy planu,
b) w odległości 6 m od dróg publicznych i wewnętrznych,
c) wyznaczone linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, obiektów rekreacyjnych oraz
obiektów infrastruktury technicznej;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,1,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80%,
c) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 0,3;
3) dopuszczalne gabaryty budynków: wysokość zabudowy: do 9 m.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: obsługa komunikacyjna terenu z dróg
publicznych i wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu.
6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
7. Pozostałe ustalenia: na terenach oznaczonych na rysunku planu, które położone są w pasie o szerokości
300m wokół oczyszczalni ścieków, zakazuje się lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały i czasowy
pobyt ludzi.
Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego
§ 48. Ustalenia dla terenów KD.L.01, KD.L.02, KD.L.03, KD.L.04, KD.L.05, KD.L.06, KD.L.07, KD.L.08
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L - lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) KD.L.01, KD.L.03 - szerokość w liniach rozgraniczających od 15 m do 22 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) KD.L.02, KD.L.04, KD.L.05, KD.L.07, KD.L.08 - szerokość w liniach rozgraniczających 12m, zgodnie z
rysunkiem planu;
3) KD.L.06 - szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 16 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) przekrój: ulica jednojezdniowa, dwupasowa;
5) elementy wyposażenia: chodnik po obu stronach jezdni;
6) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń;
7) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
8) w przekroju ulicy KD.L.01, KD.L.03, KD.L.06, KD.L.07 uwzględnić drogi rowerowe zgodnie z przebiegiem
na rysunku planu.
3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
4. Inne ustalenia:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wartościowe drzewa w liniach rozgraniczających dróg, oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie
na zasadach określonych w § 8 ust.3;
3) część terenu KD.L.08 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4;
4) zasady dotyczące infrastruktury technicznej - dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg
stosownie do potrzeb:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 33
a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 100 mm,
b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy 300 mm,
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy 90 mm,
d) sieci gazowej o minimalnej średnicy 50 mm,
e) sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w tym oświetlenia drogowego wraz ze
słupami oświetleniowymi,
f) sieci telekomunikacyjnych i innych sieci niskoprądowych.
§ 49. Ustalenia dla terenów KD.L.09, KD.L.10
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L - lokalna.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność: teren przeznaczony na poszerzenie ul. Koszalińskiej.
3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
4. Inne ustalenia:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) zasady dotyczące infrastruktury technicznej - dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg
stosownie do potrzeb:
a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 100 mm,
b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy 300 mm,
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy 90 mm,
d) sieci gazowej śr/c o minimalnej średnicy 50 mm,
e) sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w tym oświetlenia drogowego wraz ze
słupami oświetleniowymi,
f) sieci telekomunikacyjnych i innych sieci niskoprądowych.
§ 50. Ustalenia dla terenów KD.D.11, KD.D.12, KD.D.13, KD.D.14, KD.D.15, KD.D.16, KD.D.17, KD.D.18,
KD.D.19, KD.D.20, KD.D.21, KD.D.22, KD.D.23, KD.D.24, KD.D.25, KD.D.26, KD.D.27
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D – dojazdowa.
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) KD.D.12, KD.D.13, KD.D.14, KD.D.15, KD.D.16, KD.D.17, KD.D.18, KD.D.20, KD.D.21, KD.D.22,
KD.D.27 - szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) KD.D.19 - szerokość w liniach rozgraniczających od 8 m do 10m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) KD.D.11, KD.D.26 - szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, obowiązuje lokalizacja placu do
zawracania o wymiarach 20x20 m zgodnie z rysunkiem planu;
4) KD.D.23, KD.D.24, KD.D.25 - szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem
planu;
5) przekrój: ulica jednojezdniowa, dwupasowa;
6) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni;
7) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń;
8) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
9) w przekroju ulicy KD.D.22, KD.D.24, KD.D.25 uwzględnić drogi rowerowe.
3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
4. Inne ustalenia:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) w liniach rozgraniczających drogi KD.D.23 znajduje się projektowany pomnik przyrody, oznaczony na
rysunku planu; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8 ust. 2;
3) wartościowe drzewa w liniach rozgraniczających dróg, oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie
na zasadach określonych w § 8 ust.3;
4) tereny KD.D.23, KD.D.24 oraz część terenów KD.D.22, KD.D.25 znajdują się w strefie B ochrony
konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego Jamna; obowiązują zasady zagospodarowania
terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3;
5) część terenów KD.D.20 i KD.D.26 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4;
6) zasady dotyczące infrastruktury technicznej - dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg
stosownie do potrzeb:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 34
a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 100 mm,
b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy 300 mm,
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy 90 mm,
d) sieci gazowej o minimalnej średnicy 50 mm,
e) sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w tym oświetlenia drogowego wraz ze
słupami oświetleniowymi,
f) sieci telekomunikacyjnych i innych sieci niskoprądowych.
§ 51. Ustalenia dla terenów KD.W.27, KD.W.28, KD.W.29, KD.W.30, KD.W.31, KD.W.32, KD.W.33, KD.W.34,
KD.W.35, KD.W.36, KD.W.37, KD.W.38, KD.W.39, KD.W.40, KD.W.41, KD.W.42, KD.W.43, KD.W.44,
KD.W.45, KD.W.46, KD.W.47, KD.W.48, KD.W.49, KD.W.50, KD.W.51, KD.W.52, KD.W.53, KD.W.54,
KD.W.55, KD.W.56, KD.W.57, KD.W.58, KD.W.59, KD.W.60, KD.W.61, KD.W.62, KD.W.63, KD.W.64,
KD.W.65, KD.W.66, KD.W.67, KD.W.68, KD.W.69, KD.W.70, KD.W.71, KD.W.72, KD.W.73, KD.W.74,
KD.W.75, KD.W.76, KD.W.77
1. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna.
2. Parametry, wyposażenie:
1) KD.W.27, KD.W.40, KD.W.51, KD.W.75- szerokość w liniach rozgraniczających.8,0m, zgodnie z
rysunkiem planu;
2) KD.W.32, KD.W.43- szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) KD.W.74 - szerokość w liniach rozgraniczających 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) KD.W.40 - szerokość w liniach rozgraniczających 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
5) KD.W.60, KD.W.63 - szerokość w liniach rozgraniczających 6 m, obowiązuje lokalizacja placu do
zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m zgodnie z rysunkiem planu;
6) KD.W.28, KD.W.44, KD.W.45, KD.W.46 - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, obowiązuje
lokalizacja placu do zawracania o wymiarach 12,5x12,5 m zgodnie z rysunkiem planu;
7) KD.W.29, KD.W.30, KD.W.31, KD.W.32, KD.W.33, KD.W.34, KD.W.35, KD.W.36, KD.W.37, KD.W.38,
KD.W.39, KD.W.41, KD.W.42, KD.W.47, KD.W.48, KD.W.49, KD.W.50, KD.W.52, KD.W.53, KD.W.54,
KD.W.55, KD.W.56, KD.W.57, KD.W.58, KD.W.59, KD.W.61, KD.W.62, KD.W.64, KD.W.65, KD.W.66,
KD.W.67, KD.W.68, KD.W.69, KD.W.70, KD.W.71, KD.W.72, KD.W.73 - szerokość w istniejących liniach
rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
8) przekrój: ciąg pieszo-jezdny lub z wyodrębnionymi jezdnią i chodnikiem, dopuszcza się inne elementy
według potrzeb.
3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
4. Inne ustalenia:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) wartościowe drzewa w liniach rozgraniczających dróg, oznaczone na rysunku planu, podlegają ochronie
na zasadach określonych w § 8 ust.3;
3) tereny KD.W.64, KD.W.65, KD.W.66, KD.W.67, KD.W.68, KD.W.69, KD.W.70, KD.W.71, KD.W.72,
KD.W.73, oraz część terenu KD.W.74 znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego
układu ruralistycznego Jamna; obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami
ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 3;
4) część terenów KD.W.49, KD.W.52 znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, oznaczonej na rysunku planu odpowiednim symbolem graficznym; obowiązują zasady
zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 ust. 4;
5) zasady dotyczące infrastruktury technicznej - dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg
stosownie do potrzeb:
a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 100 mm,
b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy 300 mm,
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy 90 mm,
d) sieci gazowej o minimalnej średnicy 50 mm,
e) sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w tym oświetlenia drogowego wraz ze
słupami oświetleniowymi,
f) sieci telekomunikacyjnych i innych sieci niskoprądowych.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 35
§ 52. Ustalenia dla terenów KX.77, KX.78, KX.79, KX.80, KX.81
1. Przeznaczenie terenu: ciąg pieszy.
2. Parametry, wyposażenie:
1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: ciąg pieszy, dopuszcza się inne elementy według potrzeb.
3. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
4. Inne ustalenia:
1) tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas Nadmorski’’;
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8;
2) część terenu KX.77 znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu
ruralistycznego Jamna; obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami ogólnymi
zawartymi w § 9 ust. 3;
3) zasady dotyczące infrastruktury technicznej - dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczających
stosownie do potrzeb:
a) sieci wodociągowej o minimalnej średnicy 100 mm,
b) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej średnicy 300 mm,
c) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy 90 mm,
d) sieci gazowej o minimalnej średnicy 50 mm,
e) sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, w tym oświetlenia drogowego wraz ze
słupami oświetleniowymi,
f) sieci telekomunikacyjnych i innych sieci niskoprądowych.
Rozdział 5
Ustalenia dla terenów systemu infrastruktury technicznej
§ 53. Ustalenia dla terenów oznaczonego jako E.01, E.02, E.03, E.04, E.05, E.06, E.07, E.08, E.09, E.10, E.11
1. Przeznaczenie terenu: teren stacji transformatorowej SN/nn.
2. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
3. Inne ustalenia: tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas
Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
§ 54. Ustalenia dla terenów oznaczonych jako IT.12, IT.13
1. Przeznaczenie terenu: teren pasa technicznego wynikającego z przebiegu elementów infrastruktury
technicznej.
2. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
3. Inne ustalenia: tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas
Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
§ 55. Ustalenia dla terenów oznaczonych jako Ks.14, Ks.15, Ks.16
1. Przeznaczenie terenu: teren przepompowni ścieków.
2. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
3. Inne ustalenia: tereny znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas
Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
§ 56. Ustalenia dla terenu oznaczonych jako Ks/E.17
1. Przeznaczenie terenu: teren przepompowni ścieków oraz stacji transformatorowej SN/nn.
2. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.
3. Inne ustalenia: teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Koszaliński Pas
Nadmorski’’; obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 8.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „JAMNO - CENTRUM” W KOSZALINIE
BIURO URBANISTYCZNE PPP SP. Z O.O. 36
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 57.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 58.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.