UCHWAŁA NR XLVIII/569/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla


Na podstawie art. 35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz § 6 ust.
2 uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 lutego 2003r. Statut Miasta
Koszalina (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 25, poz. 347,
z 2005 r. Nr 66, poz. 1458 i poz. 1459, z 2007r. Nr 40, poz. 579, Nr 113, poz.1963) Rada Miejska
w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Osiedla "Jamno-Łabusz" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Kadencja organów osiedla wybranych w wyborach w 2010 roku upływa wraz z upływem
kadencji organów osiedli Miasta Koszalina wybranych w wyborach w dniu 5 października 2008
roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 


Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Czuczak

Cała treść uchwały wraz z załącznikiem